Huisregels

De Ondernemers Club Rheden, kortweg OCR, hanteert onderstaande toelatingscriteria voor bedrijven/instellingen die lid willen worden:

 

  1. De onderneming of instelling dient te zijn gevestigd in de gemeente Rheden.  
  2. De onderneming of instelling dient tenminste 15 werknemers te hebben. Indien ondernemingen of instellingen deel uitmaken van een grotere onderneming of instelling, telt het aantal werknemers van de vestiging(en) in de gemeente Rheden.
  3. De onderneming of instelling brengt producten en/of diensten voort. Ondernemingen die als activiteit voornamelijk detailhandel uitoefenen worden van lidmaatschap uitgesloten.
  4. Een kandidaat lid wordt door het bestuur voorgedragen. Deze voordracht geschiedt schriftelijk (per brief of e-mail) aan alle leden. De leden dienen binnen 2 weken hun eventuele beargumenteerde bezwaren kenbaar te maken. Het bestuur besluit op grond van schriftelijke bezwaren het kandidaat lid af te wijzen of voor te dragen. De voordracht geschiedt in de eerstvolgende ledenvergadering.
  5. Een gewoon lid kan zich door een tweede representant laten vertegenwoordigen. In een dergelijk geval kent de vereniging een zogenaamd duo lidmaatschap toe waarbij het lid met maximaal twee representanten aan de activiteiten en vergaderingen van de vereniging deel neemt. Voor het duo lidmaatschap is het lid een aanvullende bijdrage in de contributie verschuldigd.
  6. Het contributiebedrag alsmede deze extra bijdrage wordt bepaald in de jaarlijks te houden Algemene Leden Vergadering (ALV).                                                                                       
  7. De representanten hebben allen peroonlijk stemrecht.
  8. Een representant kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een vervanger mits deze vervanging geen structureel karakter heeft. Deze vervanger dient werkzaam te zijn bij hetzelfde lid en in principe deel uit te maken van de directie of MT. De vervanger heeft eveneens stemrecht.
  9. De jaarlijkse contributie wordt berekend over het aantal representanten conform de opgave van het gewone lid en is bindend voor het gehele verenigingsjaar (kalenderjaar).

 

Dieren, 11 mei 2017

Agenda
12
sep
Donderdag 12 sep 2024
Planning
© 2024 creaza.nl / Ondernemers Club Rheden / Privacy Verklaring / Webmail