Privacy

Vereniging Ondernemers Club Rheden , hierna te noemen OCR, gevestigd Cornelis Dopperlaan 11, 6952 CA Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is aangegeven.

Contactgegevens:

Secretariaat OCR
Cornelis Dopperlaan 11 
6952CA Dieren 
Telefoon: 0313 496270
E-mail: info@ondernemersclubrheden.nl

Gert Radstake, secretaris, is de functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De OCR verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt omdat u lid bent van de OCR. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletter en/of voornaaam(voornamen) en achternaam (achternamen) van de functionaris(sen) die de onderneming/instelling vertegenwoordigt (vertegenwoordigen).
  • Adresgegevens van de onderneming/instelling
  • Telefoonnummer van de onderneming/instelling en evt. doorkiesnummers/mobiele nrs.
  • E-mailadres van de onderneming/instelling
  • Bankrekeningnummer van de onderneming/instelling

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De OCR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling van de contributie;
  • Het verzenden of bezorgen van uitnodigingen voor vergaderingen en bijeenkomsten van of namens de vereniging;
  • Het verzenden van uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Vereniging;
  • U te informeren over wijzigingen van de doelstellingen van de Vereniging.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De OCR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Vereniging) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De OCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd als u uw lidmaatschap van de Vereniging opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De OCR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens worden nadrukkelijk alleen gedeeld binnen het bestuur van de Vereniging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De OCR gebruikt cookies van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de OCR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemersclubrheden.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De OCR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De OCR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Agenda
12
sep
Donderdag 12 sep 2024
Planning
© 2024 creaza.nl / Ondernemers Club Rheden / Privacy Verklaring / Webmail